Mikor lehet vis maior kárt jelenteni?

Fotó: megyehirek.hu

Előfordulhatnak a támogatásokhoz kapcsolódóan olyan váratlan helyzetek vagy események, amelyek ellehetetlenítik a támogatás igénylésekor vállalt feltételek teljesítését. Ezeket a vis maior eseményeket 21 napon belül,– de legkésőbb 6 hónapon belül – elektronikus úton kell bejelenteni a Kincstár elektronikus felületén. A történteket a legtöbb esetben az azokat alátámasztó dokumentummal is igazolni kell.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara írt a témáról, ezt szemléztük. Az elektronikus úton történő bejelentés kétféle módon lehetséges.

 • Általános vis maior felületen: EMGA belpiaci, külpiaci, intervenciós intézkedések, a nemzeti támogatások, amelyek nem kapcsolódnak az egységes kérelemhez (EK) vagy kapcsolódnak az EK-hoz, de több évre hatnak (pl. VP AKG vis maior miatti visszavonás).

 • EK vis maior felületen:
   az EK-hoz kapcsolódó intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény csak az adott évre vonatkozóan van hatással.
Melyek lehetnek a váratlan, vis maior események és milyen irattal lehet azokat alátámasztani?
 • az ügyfél halála – halotti anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány
 • az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége – intézeti zárójelentés/szakorvosi igazolás
 • mezőgazdasági vagy feldolgozóipari üzem, földterület kisajátítása – ügyfél nevére szóló kisajátításról szóló végzés/határozat
 • földterületnek közcélra történő igénybevétele (pl. útépítés, vezeték) – végzés; szerződés hiteles másolata (károsodott terület nagysága, vázrajz)
 • létesítmény megrongálódása – hatósági végzés, igazolás biztosító által kiállított kárjegyzőkönyv, rendőrségi jegyzőkönyv, tűzeseti hatósági bizonyítvány
 • Növényállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés – Kormányhivatal igazolása
 • intervenciós/ export tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett akadály – Közútkezelő, MÁV stb. igazolása
 • vadkár – vadásztársaság nyilatkozat, vagy jegyző határozata, vagy bírósági döntés
 • ipari zöldségnövény minősített vetőmagnak a termelő részére történő késedelmes szállítása – igazoló dokumentum másolatát (szállítást követő 7 napon belül)
 • Zárlati, vagy még nem honos károsító ellen hozott hatósági intézkedés – hatósági igazolás, végzés
Mikor nem kell igazolást csatolni a vis maior káresemény bejelentéséhez?
 • Állatállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés, vagy állat-járványügyi intézkedés miatti állománycsökkenés, elhullása vagy leölése estén,
 • Természeti csapás, szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás).

Fentieken túl a jogszabályok és pályázati kiírások is megnevezhetnek egyéb vis maior eseményeket. Az AKG támogatás során, a fentieken túli vis maiornak számít például, ha az osztatlan kimérés következtében a területe máshová kerül. A zöldítés során bevezetésre került növényvédőszer-használati tilalom esetén ilyen esemény csak a növényállományt sújtó járványos, fertőző megbetegedés, illetve zárlati, vagy még nem honos károsító ellen hozott hatósági intézkedés okán lehet – írja a NAK anyaga.

(magro.hu, NAK)