Hosszú pereskedés – állami kártérítés

Fotó: htfsz.hu

Az Emberi Jogok Emberi Európai Bírósága az 1992. novembere és 2019. májusa közötti időszakra 1 milliárd 868 millió forint kártérítés megfizetésére kötelezte a magyar államot a bírósági eljárások indokolatlan elhúzódása és az ezzel okozott károk orvoslására.

Ugyanakkor felhívták Magyarországot arra, hogy hozzon létre olyan jogorvoslatot, mely belföldön képes kezelni az ilyen ügyeket.

Ilyen előzmények után került benyújtásra az Országgyűlés felé „az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről” című törvénytervezet, mely az igazságszolgáltatási tevékenység hatékonyságának ösztönzése és a jogkeresők ésszerű határidőn belül befejeződő eljáráshoz fűződő jogának kiteljesítését szolgálja.

Vagyoni elégtétel jár a félnek, ha a bírósági eljárás ésszerű határidőn belül történő befejezéséhez fűződő joga sérül. Az érvényesíthetőség feltétele a határozat jogerőre emelkedése.

A tervezet szerint polgári perben öt év, közigazgatási és büntető eljárás esetében három év az elégségesnek tűnő perbeli időtartam, de a büntető ügyeknél harmadfokú és/vagy felülvizsgálati eljárás esetében négy év.

Az eljárás félbeszakadásának, szünetelésének, valamint felfüggesztésének időtartama mindezekbe nem számít bele.

Büntető ügyeknél nem jár vagyoni elégtétel ha, a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe az eljárás elhúzódását, avagy a terhelt elrejtőzött, megszökött.

A vagyoni elégtétel iránti igényt az állammal szemben kell érvényesíteni az ügy lezárultát követő hat hónapos jogvesztő határidőn belül. Az egyezségkötési eljárásban az államot az igazságügyi miniszter képviseli.

A kérelmet az elsőfokon eljárt bíróság elnökénél kell előterjeszteni, aki 30 napon belül terjeszti fel az iratokat a miniszterhez, akinek 60 nap áll rendelkezésére az állásfoglalás meghozatalára. Természetesen mindezek a hat hónapos határidőn túli időtartamok.

Megalapozott kérelem esetén kiszámításra kerül a vagyoni elégtétel összege, amit az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával fogadhat el, tehát nem előírás a közjegyzői, vagy ügyvédi közreműködés. Ennek beérkeztétől számított 30 napon belül kell az összeget kiutalni és állami, vagy bírósági úton további igény érvényesítésére nincs lehetőség.

Az egyezség elmaradása esetén a vagyoni elégtétel iránti igény az elsőfokon eljárt bírósággal szemben nemperes eljárás keretében bírósági úton érvényesíthető.

Erre kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel a Debreceni Törvényszék járhat el.

A tervezet szerint felhatalmazást kap a kormány az elégtétel mértékének és a kifizetendő összeg számításának részletes szabályainak kidolgozására, míg az igazságügyi miniszter a kérelem alapjául szolgáló nyomtatvány adattartalmára vonatkozó szabályok megalkotására.

Jelentős kérdés, hogy ezen eljárások illetékmentesek, tehát költség nem terheli a kérelmezőket.

Az egyezségkötési eljárás elmaradása nem érinti a vagyoni elégtétel iránti igény előterjeszthetőségét egyéb eljárás keretében.

A Polgári Kisgazdák remélik, hogy az új jogszabály mielőbb elfogadásra kerül és jelentős mértékben csökkenhet majd az ország nemzetközi bíróság általi elmarasztalása, ugyanakkor a bíróságok is mindent megtesznek annak érdekében, hogy döntéseiket mielőbb meghozzák.

Dr. Bakos Zoltán