Figyelem határidő hosszabbítás: VP AKG hosszabbítás részleteiről bővebben

Fotó: Shutterstock

A VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról született döntés. Ezáltal továbbra is elérhető lesz a támogatás azon Kedvezményezettek számára, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújtanak be a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan.

Ennek megfelelően a Kedvezményezettek számára lehetőség nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására. Ezt a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával lehet kérelmezni, 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig terjedő időszakban. A kérelem benyújtására azok jogosultak, akik részt vesznek a programban. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem – az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával – szintén 2021. január 15-ig visszavonható.

Agrár-környezetgazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek

Támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer2020. december 31-ig kell teljesítenie (függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett él-e a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, vagy sem). Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esik a kötelezettség átadása, a képzési kötelezettséget – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – 2021. december 31-ig kell teljesítenie a támogatást igénylőnek, kivéve, ha ezt a kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban már teljesítette.

Általános követelmények

Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a kötelezettségvállalás 2016. január 1- től 2020. december 31-ig, vagy amennyiben a támogatást igénylő él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor 2016. január 1- től 2021. december 31-ig tart. Ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a kötelezettségvállalási időszak szintén 2016. január 1-től 2021. december 31-ig tart.

A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények

(1) A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni a szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében, azaz a talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie.

  1. a) Amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, a b) pontban leírtak kivételével nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak utolsó évére ismételt talajvizsgálatot végeztetnie. A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítéséhez elegendő a 2020-ban érvényes – 5 évnél nem régebbi és a korábbi évek tekintetében folyamatos – talajvizsgálati eredmény megléte.
  2. b) Amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével és a kötelezettségvállalási időszak utolsó egy évében műtrágyát kívánfelhasználni nitrátérzékeny területein(vagy annak egy részén), úgy – a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek (JFGK) megfelelve – köteles gondoskodni arról, hogy a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára vonatkozólag folyamatosan rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel.

Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzen a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan (kivéve az (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott esetet). A folyamatosság szempontjából, amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít.

A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai

(5) Az agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevő Kedvezményezetteknek lehetőség nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására.

(6) A Kedvezményezettek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik, 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig terjedő időszakban. Azon támogatást igénylők nyújthatnak be kérelmet a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan, akik a kérelem beadásának időpontjában részt vesznek a programban.

(7) A Kedvezményezettek a (6) bekezdés szerinti kérelemben – figyelemmel a pályázati felhívás 3.4.1.1. fejezet IX. pont (10) bekezdésére is – arról rendelkezhetnek, hogy támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével, így a kötelezettségvállalási időszak 2016. január 1-től 2021. december 31-ig tart. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.

(8) A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonható az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2021. január 15-ig.

(9) Amennyiben a Kedvezményezettek nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtaniuk.

(10) A (6) és a (8) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

(11) A (6) bekezdésben meghatározott kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

(12) Amennyiben a Kedvezményezett élni kíván a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, úgy horizontális szántó és horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport „Növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba.” választható előírás teljesítése szempontjából köteles gondoskodni a szakirányítóval kötött szerződés(ek) hatályának meghosszabbításáról.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

a 2021., azaz a hatodik év vonatkozásában: 2020. december 31.

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai

a 2021., azaz a hatodik naptári év vonatkozásában: 2020. december 31.

(10) Amennyiben a Támogatást Igénylő a VII. fejezet (6)-(7) pontjában részletezett kérelem szerint élni kíván a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, úgy lehetősége van a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozóan az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonására, 2020.11.23-tól 2021.01.15-ig. Ennek keretében a Kedvezményezett csak egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek visszavonásáról rendelkezhet, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek részleges visszavonására nincs lehetőség. Az ilyen bejelentések esetén a visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) támogatási jogosultsága 2020.12.31-ig tart, viszont ezen visszavonással érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek)re kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai

A meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során megállapított meg nem felelések nem kerülnek figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésekre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében.

Kiegészítő információk a vetésszerkezeti előírások teljesítéséhez (kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása esetén):

Azon kedvezményezettek, akik élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével (vagy a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele) 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén különösen ügyeljenek a vetésszerkezeti arányok betartására, tekintettel arra, hogy a korábbi 5 év átlagában tervezett és megvalósított vetésszerkezeti arányok a 6 év vonatkozásában nem elegendőek!

A vetésszerkezeti kötelezettség teljesítése az első öt év vonatkozásában az 5. év végén kerül ellenőrzésre (és az esetleges nem teljesítés akkor kerül szankcionálásra) a 100 hektárnál kisebb területen gazdálkodó ügyfelek számára. A hatodik évben az adott évet önmagában tekintve kell teljesíteni a vetésszerkezeti előírásokat.

Külön felhívnánk a figyelmet, hogy a 73., 104., 130. és 156. előírás lehetőséget biztosít arra, hogy a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása esetén a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák termesztésével vagy vetésszerkezeti arányok betartásával kerüljön teljesítésre az előírás, az adott előírásban rögzítettek szerint.

A 16., 73., 104., 130., 156., 174., 183., 184., 204., 205., 226., 227. számú vetésszerkezeti előírások kiegészültek a 6. évre vonatkozó szabályozással, a következők szerint:

Az előírást 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni, 100 ha felett pedig évente kell teljesíteni

Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei kiegészült a 7.b. ponttal:

Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának időtartama alatt, úgy a kötelezettség átvevőjének 2021. december 31-ig képzésen kell részt vennie, kivéve, ha a kötelezettség átvételét megelőzően, 2016. január 1. után agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt vett. Amennyiben a kedvezményezett a képzésen való részvételnek nem tesz eleget, akkor nem jogosult az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 25%- ára.

A felhívás 19. számú mellékletben (fogalomjegyzék) a következő módosítások történtek:

szálas pillangós takarmánynövények fogalma kiegészült a keleti kecskerura növénnyel: 74. ) szálas pillangós takarmánynövények: keleti kecskeruta, lucerna, bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, lódi here, fonák here, somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, tarka koronafürt, koronás baltavirág, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke, füves keveréke, illetve ezen növényeket tartalmazó keverék;

támogatási időszak: 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszak, vagy amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor 2016. január 1. és 2021. december 31. közötti időszak. Ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a támogatási időszak szintén 2016. január 1. és 2021. december 31. közötti időszak

zöldugar: az első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási évben legalább egy évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet legalább három hazai fajból álló magkeverékkel, ebből legalább egy évelő pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki;

A módosított felhívás itt érhető el.

Forrás: agrotrend.hu, Balázsik Zsófia agrár-szaktanácsadó