Dr. Bakos Zoltán: Új díjszabás az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban

Forrás: Depositphotos

A Pénzügyminiszterrel egyetértésben hozta meg 1/2024. KTM. rendeletét a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter.

A rendelet hatálya kiterjed az ingatlan-nyilvántartási és a telekalakítási eljárásokra, az adatszolgáltatásokra, a földmérési és térképészeti munkákra, ennek keretében az igazgatási szolgáltatási díjak meghatározására valamint megfizetésük és elosztásuk módjára.

A teljesítésre a kérelem vagy a megkeresésével egyidejűleg a pénztárba történő készpénzbefizetéssel vagy bankkártyával illetve átutalással kerülhet sor.

Az igazgatási szolgáltatási díj 90%-a a fekvés szerinti fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalt, míg 10%-a az államigazgatási szervet illeti meg.

Papíralapú hiteles tulajdoni-lap másolatért fizetendő szolgáltatási díjból 45%-ot az adatszolgáltató kormányhivatal, szintén 45%-ot a fekvés szerinti vármegyei kormányhivatal, míg 10%-ot az államigazgatási szerv kap meg.

Meghatározott elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni-lap másolatért a szolgáltatási díj 30%-a a fekvés szerinti vármegyei kormányhivatalt, míg 70%-a az államigazgatási szervet illeti.  Meghatározott ügyekben ez 45-45% ill. 10% megosztást kap.

A díjat annak kell megfizetnie, aki a kérelmet, vagy az megkeresést előterjeszti, de ez alól néhány kivétel van.

Az ingatlanügyi hatósági eljárásban keletkezett iratokról készített hiteles papíralapú másolatért, kivonatért A/4-es oldalakért 100Ft díjat kell fizetni.

Fontos tudnivaló, hogy az ingatlanügyi hatóságnál kezelt adatokba történő betekintésért nem kell díjat fizetni.

Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a díjat a változással érintett ingatlanok száma szerint kell megfizetni.

Jelzálogjog bejegyzéséért ingatlanonként 1.260 Ft-ot, társasház-alapítás bejegyzéséért különlaponként 6.600 Ft, de legfeljebb 100.000 Ft a díjtétel, és ez vonatkozik a társasházi alapító okirat módosítására és a lakásszövetkezeti ingatlanokra is.

A közigazgatási – vagy fekvéshatár – változás bejegyzésének díja a fentieknek megfelelő, de legfeljebb 200.000 Ft.

Jogerős hagyatékátadó végzés vagy bírósági határozat esetében az ingatlanügyi hatóság az eljárást lefolytatja díjfizetés nélkül is, de a behajtás érdekében intézkedik.

A felszámolás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése esetén az eljárásért fizetendő díjat utólagosan fizeti meg a felszámolási eljárás alatt járó jogi személy.

A telekalakítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2-5 érintett földrészlet esetén földrészletenként 12.000 Ft, 6-15 földrészlet esetén 65.000 Ft és a hatodik földrészélettől egységenként további 10.000 FT, 16-25 földrészletnél 160.000 Ft és a 16. földrészlettől földrészletenként további 1.000 Ft, 26 vagy több földrészlet esetén 170.000 Ft, és a 26 földrészlettől egységenként további 500 Ft.

A földrészlet határvonalának változásával kapcsolatos vázrajz vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja telekegyesítés esetén – a földrészletek számától függetlenül – 2.000 Ft, míg telekosztás, telekcsoport-újraosztás, telekhatár-rendezés és kisajátítás esetében a földrészletek számától függően 2.500 Ft-tól 11.000 Ft-ig terjed.

Az építményekkel kapcsolatos változási vázrajz vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja 6.600 Ft és ezen felül az új, változott vagy megszűnt építményenként 800 Ft.

Társasházak és szövetkezeti házak alaprajzának vizsgálatáért ingatlanonként 800 Ft a díjtétel.

Művelési ág változásával kapcsolatos változási vázrajz vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja 5 új alrészletig, alrészletenként 400 Ft, és a további új alrészletek után 100 Ft-ot kell fizetni.

A használati megosztási vázrajz vizsgálati díja 2.000 Ft.

A soron kívüli eljárások díja mindezeknél magasabb összeg.

A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolatért 6.250 Ft-ot kell befizetni, míg ha ez elektronikusan kerül kiadásra, úgy 3.000 Ft a költség.

Földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében ingatlanonként 150 Ft-ot, de ha ez tulajdonosi adatokkal is kiegészítésre kerül, úgy 200 Ft-ot kell leróni.

A rendelet döntő részben 2024. március 1-jén, kisebb részben 2024. október 1-jén, illetve 2024. december 4-én lép hatályba.

A téma iránt alaposabban érdeklődőknek, főleg pedig a szakembereknek érdemes áttanulmányozni a mellékleteket is, ahol bizonyos adatokat és összegeket megfelelően és részletesen feltüntetnek.

Szintén a melléklet tartalmazza a kormányhivatalok számlaszámait, ahová az átutalásokat teljesíteni lehet, illetve kell.

 A Polgári Kisgazdák megnyugvással tapasztalják, hogy az őket közvetlenül érintő ingatlan-nyilvántartási díjfizetés összegszerűsége a jövőben is elviselhető és jogos mértékben alakul.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő