Dr. Bakos Zoltán: Részletesebben a jogszabályok társadalmi egyeztetéséről

Fotó: iropult.hu

2022 év őszén került  elfogadásra az Országgyűlés által a jogszabályok társadalmi egyeztetéséről szóló törvény, melyet az Európai Bizottsággal történő megegyezés érdekében alkottak meg.

Érdemes azonban a módosítást az alapul szolgáló törvénnyel , a 2010. évi CXXXI. törvénnyel egybefoglalva megismerni, mert az értelmezhetőségnek és az alkalmazhatóságnak ez a feltétele.

Fontos tudnivaló, hogy a társadalmi egyeztetés hatálya nem terjed ki a különleges jogrendben alkotható jogszabályok előkészítésére, és nem kell társadalmi egyeztetést lefolytatni az alábbi tárgykörökben:

 fizetési kötelezettség

állami támogatás

költségvetés és annak végrehajtása

az európai uniós,illetve a nemzetköri forrásokból nyújtott támogatás

nemzetközi szerződés kihirdetése

szervezet, intézmény lapítása,

Nem lehet társadalmi egyeztetést lefolytatni , ha az egyeztetés Magyarország  fontos honvédelmi,nemzetbiztonsági, pénzügyi,  külügyi,természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

A nem szakemberek számára nagy könnyebbséget jelent, hogy amennyiben  a tervezet a törvény több mint egyötödét módosítaná, úgy  azt egységes szerkezetben,a tervezett módosításokat külön is megjelölve  kell közzétenni.

Az egyeztetés  lehet a honlapon megadott elérhetőségen keresztül való véleményezés, a miniszter által bevont személyek, szervezetek, intézmények közvetlen véleményezése, de a miniszter további, más formákat is igénybe vehet.

Az általános egyeztetés lefolytatása minden esetben kötelező. A honlapon megadott elektronikus levélcímen bárki véleményt nyilváníthat,de a névtelen véleményeket törölni kell.

A véleményezési  határidő nem lehet kevesebb nyolc napnál. A beérkezett vélemények mérlegelésére  legalább öt napot kell biztosítani a kiadás előtt.

A jogszabály előkészítéséért felelős minisztert egyedi válaszadás kötelezettség nem terheli.

Érdemes   foglalkozni a közvetlen egyeztetés  kérdésével.

A  jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai  partnerségi megállapodást alakíthat ki olyan szervezetekkel,melyek készek a kölcsönös együttműködésre,és amelyek az adott jogterületet  érintően széleskörű társadalmi érdeket  jelenítenek meg, vagy tudományos tevékenységet végeznek.

Stratégiai  partnerség különösen a civil szervezetekkel, egyházakkal, szakmai-tudományos szervezetekkel, országos nemzetiségi önkormányzatokkal, érdek-képviseleti szervezetekkel, köztestületekkel, felsőoktatási intézményekkel alakítható ki.

Mindezeket megállapodásban kell rögzíteni, ebben a tárgyköröket,a kapcsolattartás módját, a megállapodás időtartamát kell rögzíteni. A megállapodást honlapon mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni!

Személyes részvétellel is tartható egyeztetés,  erre kellő felkészülési időt kell biztosítani.

A Kormány felelőssége, hogy a jogszabálytervezetek legalább 90 %-a a társadalmi egyeztetés körébe tartozzon.

A kormányzati  ellenőrzési szervnek nem lehetősége, hanem kötelessége  mulasztás esetén pénzbírság kiszabása.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal évente nyilvános jelentést tesz az egyeztetések megtörténtéről.

A jövőben tehát minden állampolgár és szervezet számára adott a lehetőség, hogy a jogszabályok alakításában érdemben részt is vegyen, de ez csak akkor válhat élővé, ha a lehetőséggel élnek is az állampolgárok és a szervezetek! A Polgári Kisgazdákat azzal biztatom erre a tevékenységre, hogy  Kisgazda Polgári Egyesület élni  kíván és élni fog az ország és tagjaink érdekében az új lehetőséggel!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő