Dr. Bakos Zoltán: Megújul a honvédség

Fotó:: MTI Fotóbank

A honvédelmi miniszter részéről ”a honvédek jogállásával összefüggő törvények módosításáról ” címmel összesen harmincnyolc (!) törvényt módosító, részben sarkalatosnak minősülő törvényjavaslat került benyújtásra az Országgyűlés felé. Van ahol egy-egy szó vagy mondat, van ahol jelentősebb részek módosulnak majd.

3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere nem folytathat más kereső foglalkozást és nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja. Kivételt képez viszont, hogy önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesíthet.

Választási bizottságnak nem lehet tagja a Magyar Honvédséggel szolgálati viszonyba álló hivatásos és szerződéses katona, továbbá a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona.

A honvédelemben előnyben kell részesíteni a jövőben az elektronikus ügyintézést. A honvédelmi alkalmazott részére a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhelyet kell biztosítani. Ha az ügyfélszolgálati rendszer azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítés ellenére nem vette át, úgy a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon azt kézbesítettnek kell tekinteni.

A honvédelmi alkalmazott jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni bármely jogviszonyból történt áthelyezése esetén, vagy amennyiben kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosítási vagy munkaviszonyban áll, és ennek megszűnését követő harminc napon belül munkavégzésre irányuló honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt részesít.

A különleges jogállású szervek esetében az álláshely betölthető olyan személlyel is, akinek hivatásos szolgálati vagy katonai viszonya továbbra is fennáll.

A köztársasági elnök a honvédelmért felelős miniszter előterjesztésére dönt kinevezési, előléptetési, szolgálati viszony megszüntetési, fenyítési és méltatlansági ügyekben.

Szabályozást kap az egyenruha viselésének kötelezővé tétele, viselet megtiltása illetve engedélyezése.

A honvédelmért felelős miniszter kap felhatalmazást, hogy meghatározza a címzetes ezredes és a címzetes alezredes rendfokozat adományozásának rendjét, feltételeit, és ezen személyek feladatait, jogait és kötelezettségeit.

A honvédelmi rendezvényen résztvevő érintettek tizenhat féle adatát kell kezelni és az adatokat hatvan napig kell tárolni.

Külön megfogalmazást kapott a honvédségi ösztöndíjas hallgató és a honvédségi ösztöndíjas sportoló fogalma.

Miniszteri rendelet írhatja elő az elhunyt honvéd közeli hozzátartozója vagy élettársa támogatását.

Árvák kiegészítő támogatására jogosult az elhunyt honvéd és az elhunyt nyugállományú katona gyermeke, aki árvaellátásra jogosult. Ennek mértéke hősi halott árvája esetében a megállapított árvaellátás ötven százaléka, szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetben vagy foglalkozási betegségben elhunyt árvája esetében a megállapított árvaellátás huszonöt százaléka, egyéb esetekben a megállapított árvaellátás tíz százaléka.

Kiegészítő hozzátartozói támogatás illeti meg az özvegyi és szülői nyugdíjra jogosultat, ha a honvéd halálát szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy foglalkozási megbetegedés okozta. Ennek mértéke az özvegyi vagy szülői nyugdíj huszonöt százalékának megfelelő összeg, míg hősi halott özvegye és szülője ötven százalékos támogatásra jogosult.

A miniszter a Magyar Honvédség halottjává vagy a katonai szolgálat halottjává nyilvánított taggal szemben fennálló követelést az örökös kérelmére részben vagy egészben elengedheti.

Felhatalmazást kapott a kormány hogy rendeletben állapítsa meg az árvák és a hozzátartozók kiegészítő támogatására és baleseti járadékra jogosultság részletes szabályait.

Az illetékes miniszter is felhatalmazást kapott hogy a honvédséggel kapcsolatos különféle jogterületeken részletes szabályokat alkosson.

A törvény várhatólag 2024, július 1.-én lép majd hatályba.

Figyelemmel arra is hogy immár két éve a szomszédságban háborús konfliktus zajlik, a Polgári Kisgazdák megkülönböztetett figyelemmel kisérnek minden olyan jogszabályt, mely a honvédséggel kapcsolatos.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő