A kormány kijárási korlátozást vezet be

Fotó hirado.hu

A kormány március 28-tól kijárási korlátozást vezet be Magyarország egész területére. Lakóhelyünket két héten keresztül csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.

Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek. Nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani. Az idősebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat, ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják.

(MTI, kormany.hu)

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Közli: Magyar Közlöny

FIGYELEM!

Az előterjesztő javaslata szerint soron kívül szükséges kihirdetni.

A K O R M Á N Y

rendelete a kijárási korlátozásról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élőkkivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

2. §

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. §

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. §

 • A 3. § szerinti alapos indok:
  1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  2. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  3. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  4. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
  5. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  6. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
  7. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
  8. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  9. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
  10. a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
  11. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
  12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  13. a dohányboltban történő vásárlás,
  14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  16. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
  17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  18. a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
  20. a szülői jogok és kötelezettségek,
  21. a hitéleti tevékenység.
 • Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magárólgondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5. §

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6. §

 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát,piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óraközötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

7. §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

2

8. §

 • E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
 • E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségrőlszóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9. §

 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásirendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
 • A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén apénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 1. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

11. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

Orbán Viktor s.k. miniszterelnök