A gazdaságátadási szerződésekről

Fotó magyarmezogazdasag.hu

Az agrárminiszter által az Országgyűlés felé benyújtott törvényjavaslat új fogalmat vezet be jogrendünkbe, a gazdaságátadási szerződést.

Minden – főleg már nem fiatal – gazdálkodónak érdemes áttanulmányozni az új rendelkezéseket, de a fiatalabbaknak is, akik netán így vennének át már működő gazdaságot.

A jogszabály célja, hogy az idősödő gazdálkodó életében gondoskodni tudjon gazdaságának megfelelő személy résére történő átadásáról, továbbá természetesen arról is, hogy jövőbeni megélhetése biztosított legyen. Ugyanakkor így / is / elő kívánják segíteni a mezőgazdaságban a generációváltást.

A törvény szerint az őstermelő, mező-és erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságok átadására terjed ki.

Meghatározásra került a gazdaság, gazdaságátadó, gazdaságátvevő, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony e törvény szerinti fogalma.

A gazdaságátadó szerződés lehet adásvételi, ajándékozási, tartási, vagy életjáradéki szerződés, illetve nincs akadálya annak, hogy ezeket vegyesen alkalmazzák.

A gazdaságátadó mező- és erdőgazdasági földet, azok egy részét, haszonbérletét, szívességi földhasználatát engedheti át. Az átengedő új tevékenységet ezt követően nem kezdhet.

Föld átruházása esetén a földforgalmi törvényben írtakat megfelelően alkalmazni kell.

A jogokkal együtt az esetleges kötelezettségek is átruházásra kerülnek.

A szerződésben a jogokat és kötelezettségeket, a gazdaság elemeinek meghatározását, a meglévő engedélyeket, a támogatásokat fel kell sorolni és meg kell jelölni az értéket. Amennyiben közös gazdálkodásban állapodnak meg, úgy az együttműködés időtartamát, formáját is rögzíteni szükséges.

Lényeges elem, hogy visszavásárlási jogban, elővásárlási vagy vételi jogban, megtekintésre vételben, próbára vételben nem állapodhatnak meg a felek!

Ajándékozási szerződést csak közeli hozzátartozók köthetnek!

A felek legfeljebb öt éves időtartamra együttműködést vállalhatnak részletesen szabályozott feltételek mellett.

A gazdaság átvevője a gazdaságátadó általános jogutódja. az átvétellel minden, a gazdasághoz kapcsoló és a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyben az átadó helyébe lép, ha egyébként megfelel a jogszabályokban írtaknak.

Ezen átruházások során nem érvényesül az elővásárlási jog és nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

A két fél között legalább tíz év korkülönbségnek kell fennállnia, és a átadó legfeljebb, az átvevő maximum hatvan éves lehet. Ha az átvevő nem közeli hozzátartozó, úgy megkívánják, hogy az átadóval legalább hét éve munkavégzésre irányuló jogviszonyban álljon.

A szerződések érvényességéhez ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzés szükséges.

Bizonyos részletszabályok megalkotására a Kormány kap felhatalmazást.

Az egyes részeiben sarkalatosnak minősülő törvény elfogadásához minősített többség szükséges.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény e törvénynek megfelelően több pontban kiegészül.

A törvény majd csak 2023. január elsején lép hatályba, így kellő idő van a felkészülésre, sőt arra is, hogy akár törvénymódosítással megtegyék a szükséges pontosításokat, változtatásokat.

A Polgári Kisgazdák helyesnek tartják a kormányzat törekvését, hogy az idős gazdák vagyonuk sorsáról és saját további megélhetésükről gondoskodhassanak az eddigiektől eltérő módon, de azt is támogatjuk, hogy a fiatalabb gazdák így juthassanak megfelelő agrárgazdasághoz, munkához, megélhetéshez.

A KPE régtől hangoztatja, hogy az agrárgazdálkodás és a földtulajdonlás szorosan összefügg. Bővíteni szükséges a mezőgazdasággal foglalkozók és a megélhetéshez szükséges földbirtokkal rendelkezők körét. Rövid távon sem látjuk megoldásnak, ha nincs szabad mozgás a földmíves szakma választásában és a termőföld megszerzésében. (kpe)

A törvénytervezet utolsó része foglalkozik azzal a kérdéskörrel, hogy öröklés esetén a már eleve nem nagy ingatlanok ne kerüljenek többek tulajdonába, ezzel majd külön írás keretében kívánok foglalkozni.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő