A balatonfüredi Polgári Kisgazdák is nagy örömmel olvasták a KPE Honlapjának fő-oldalán a 2021. január 13-án megjelent hírt: a megoldás felé halad az osztatlan közös termőföldek ügye

Fotó Szekelyfold.ma

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák felfigyeltek arra, hogy szemmel láthatóan fordulatot vett végre az osztatlan közös tulajdonú termőföldek földtulajdonosi és földhasználati jogának a rendezése. Nálunk a Balaton-felvidéken számos olyan osztatlan közös tulajdonú parcella van, ahol már hosszú esztendők óta nem járt a tulajdonos, és a területen hatalmas gyom- és parlagfű állomány van. A terület kultúr-állapotba hozása nem kényszeríthető ki, mert a hatóságok képtelenek kideríteni a tulajdonos hollétét. A probléma rendezése nem csak agrárgazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból sem halasztható tovább.

  1. január elsején elindult az osztatlan közös földtulajdonok felszámolása. Első körben azok az eljárások kezdődnek meg, melyek során az ingatlant egyetlen tulajdonostárs szerzi meg.

Az osztatlan közös megosztását a földtulajdonosok egyezsége alapján kell megtenni.

Előfordulhat, hogy a megosztással nem alakítható ki legalább két, a területi minimumnak megfelelő földrészlet, így az egyezségen alapuló megosztás nem jöhet szóba. Ilyen esetben az osztatlan közös teljes egésze egy tulajdonos tulajdonába kerül.

A lehetséges legkisebb minimális területméretek:

Szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág: 3000 négyzetméter;

Szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelés ág: 10 000 négyzetméter;

Zártkerti földnek minősülő ingatlan: 1500 négyzetméter

Amennyiben legalább KETTŐ minimális területű parcella NEM alakítható ki, az egyik társtulajdonostárs bekebelezheti a társtulajdonosának a termőterületét. De! Az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező valamennyi tulajdonostársat írásban kell tájékoztatnia a bekebelezési szándékáról. Az értesítés tartalmi elemeit a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) számú kormányrendelet határozza meg az alábbiak szerint:

1) A kezdeményező tulajdonostárs nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére jogosult,

2) Az értékbecslési ajánlat szerinti értéket és a kezdeményező tulajdonostárs által ajánlott ellenértéket,

3) A figyelemfelhívást arra, hogy amennyiben az értesített tulajdonostárs a részére ajánlott ellenértékkel nem ért egyet, úgy értékbecslési szakvéleményt készíttethet.

4) Tartalmaznia kell azt is, hogy az értesített tulajdonostárs 30 napon belül adja meg a kezdeményező tulajdonostárs számára az ellenérték megfizetésére vonatkozó teljesítéssel kapcsolatos feltételeit,

5) Továbbá, ha az ingatlanon az értesített tulajdonostárs tulajdonában álló, a földtől elválaszthatatlan vagyontárgy található (például présház, pince, szerszámos kamra, trágyatároló, egyéb gazdasági épület), az értesített tulajdonostársnak nyilatkoznia kell annak tulajdonba adása és értékének megtérítése vagy további használata tekintetében.

Fontos: amennyiben a bekebelezést az osztatlan közöst legnagyobb mértékben használó tulajdonostárs kezdeményezi, úgy neki az előzőekben felsoroltakon túl nyilatkoznia kell arról is, hogy a tulajdonostársak közül a földrészletet ő használja a legnagyobb mértékben, emiatt a bekebelezésre más nem jogosult.

A bekebelezett termőföldért legalább a bekebelezéskori ingatlanforgalmi piaci árat kell megfizetnie a bekebelezésre jogosulttá váló személynek.

A törvény sorrendet állapít meg arra az esetre, ha több tulajdonostárs is igényli a földrészlet tulajdonjogát.

A sorrend:

Első helyen: a földet a legnagyobb mértékben használó tulajdonostárs.

Második helyen: a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs

Harmadik eset: a tulajdoni hányad egyenlősége esetén a fiatalabb tulajdonostárs.

Az értesített tulajdonostárs 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy az értesítésben foglalt ellenértéket elfogadja, vagy igazolnia kell, hogy értékbecslési szakvélemény készítését kérte.

Ha a kezdeményező tulajdonostárs nem a földrészletet legnagyobb mértékű földhasználója, az értesített tulajdonostárs azt is köteles jelezni, hogy a bekebelezési sorrend alapján a kezdeményezőt megelőzően jogosult bekebelezésre, amennyiben kíván élni ezzel a jogával. Amennyiben az osztatlan közös tulajdon földrészletének tulajdonjogát a tulajdonba vételt kezdeményező tulajdonostárs nem szerezheti meg, akkor köteles valamennyi okiratot (különösen a többi tulajdonostárs igazolt értesítését, a többi tulajdonostárs által adott visszajelzést, valamint amennyiben készült, úgy az értékbecslési szakvéleményt) a bekebelező részére átadni.

A szabályok alapján megváltott tulajdoni hányadok ellenértékét a felek szabadon határozhatják meg, amelyhez kiindulási támpontot ad az értékbecslési ajánlat, mint minimum ár. Ezen megosztási mód esetén is lehetőség van értékbecslési szakvélemény készíttetésére igazságügyi szakértő által, amennyiben a felek nem értenek egyet az értékbecslési ajánlatban szereplő összeggel.

Az osztatlan közös tulajdon felszámolása során a nem elérhető tulajdonostársak irányába történő fizetés bírósági letétbe helyezéssel történik. Azonban, ha ezt az összeget a jogosult 15 éven belül nem igényli, úgy azt a Magyar Állam azt földvásárlásra használhatja fel.

A bekebelezés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez az összes tulajdonostárs által aláírt szerződés, vagy ennek hiányában a bekebelező tulajdonostárs által tett egyoldalú nyilatkozat szükséges. A bekebelezés nem szünteti meg a bekebelezéskor fennálló, földhasználati szerződésen alapuló földhasználatot, azonban a területet a földhasználati, illetve erdőgazdálkodó nyilvántartás szerinti használó harmadik személyeket a bekebelező a változásról köteles tájékoztatni. (Forrás: agroinform/NAK)

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák örömmel látják a határozott agrárkormányzati törekvést az osztatlan közös termőföld-tulajdonok megszüntetésére. A tisztázatlan földhasználati viszonyok nagyon sok gazdasági kárt okoztak. A távolra szakadt és gyakran csak néhány négyzetméteres termőföld-tulajdonnal rendelkezők területei sok esetben teljesen elgazosodtak, és a növényi kártevők és kórokozók búvóhelyei lettek. A precíz forgalmi-értékbecslés és a 15 éves bírósági letét garantálja azoknak a termőföld-tulajdonosoknak a tulajdonosi jogait is, akik később már nem lesznek földhasználók. Nagyon fontos eleme az osztatlan közös termőföld-tulajdonok felszámolásának az, hogy a jogalkotó gondosan ügyel az Alaptörvényben és a Polgári Törvénykönyvben rögzített tulajdonjogi garanciákra. Enélkül a XXI. században nem lehetne ezt a problémát megnyugtató módon rendezni.

(Dr. Paál Sándor, KPE Balatonfüred)

 

Dr. Paál Sándor a kisgazdák korábbi és mindvégig, élete végéig kiváló agrár szakértője ismét figyelemre méltó írással jelentkezik. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kormány – az agrár kormányzat – most olyan megoldással jelentkezett, amely nem sérti a tulajdonhoz fűződő alkotmányos jogokat.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az öröklés rendjének bármilyen újra szabályozása olyan alapvető jogokat érinthet, amelynél a változás nagyobb károkat okozhat, mint milyen hasznot elérni szeretnének. 

A magyar agrárium birtokszerkezetének kívánatos alakítása csak akkor lehet sikeres, ha azt a polgárok túlnyomó többsége támogatja, elfogadja. (kpe)